Somascos a guarda

Orientacións didácticas

Este nivel da Educación Infantil ten coma finalidade satisfacer as necesidades físicas, afectivas , cognitivas e sociais dos nenos de 2 anos. A elo contribúe un ambiente cálido e seguro, onde os nenos poderán levar a cabo un coñecemento gradual do entorno e adquirir os recursos precisos para desenrolarse nel.

O educador debe organizar e planificar todos os medios, tanto físicos coma pedagóxicos, para favorecer este desenvolvemento, pero sempre tendo en conta e respectando as características, os desexos e sentimentos individuais dos nenos que terá ao seu cargo.

O proceso de aprendizaxe desenvolverase non só partindo da súa maduración persoal, senón tamén das posibilidades que se lle ofrezan para interaccionar co seu ámbito, ao cal contribúe de xeito notable a organización dos espellos, os materiais e os tempos.

A ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS

Na escola infantil, a acción educativa pódese desenvolver en calquera sitio, de aquí que se deba considerar o espazo coma un recurso didáctico máis, polo que resulta importantísimo a súa organización e planificación en función dos obxectivos que pretendemos, da idade dos nenos e sempre baixo criterios de flexibilidade, que nos permitirán adaptar este espazo en función das necesidades de cada momento e das diferentes actividades diarias.

A ORGANIZACIÓN DOS MATERIAIS

Motivados pola curiosidade, os nenos exploran o seu entorno e os elementos que nel se atopan a través da manipulación, observación e experimentación. Partindo desta espontánea actitude dos nenos, podemos conseguir que fagan novos aprendizaxes e , para isto, é de gran importancia contar na aula con materiais ben seleccionados, que permitan o seu emprego coma elementos de xogo e de traballo válidos para desenrolar capacidades e habilidades.

Toma especial importancia a preparación do material e a súa adecuación aos obxectivos plantexados, vixiando en todo momento a capacidade de estímulo de cada obxecto e procedendo a súa substitución en virtude dos cambiantes intereses dos nenos e as nenas.

Ainda que pode haber materiais específicos dunha ou outra idade, á maioría deles pódeselle dar un enfoque diferente dependendo do momento e da actividade que se queira facer.

Cada recuncho deberá contar co material preciso, distribuído de tal xeito que aos nenos lles sexa doado acceder a el. É máis recomendable cambiar de cando en vez os materiais, que ofrecerlles demasiados, o que provoca que os nenos se despisten e se sintan sofocados, ou que sexan poucos, o que provocará conflitos e limitará a actividade lúdica

Debemos ter en conta unha serie de condicións, que debe cumprir todo material didáctico:

- Ser seguro.

- Ser resistente e duradeiro.

- Ser de utilidade para os obxectivos propostos.

- Ser atractivos.

- Que sirva de instrumento de xogo, que lle permita ao neno actuar e non só observar.

ORGANIZACIÓN DOS TEMPOS

O tempo é outro elemento que inflúe na práctica educativa, e coma tal debe ser planificada. As necesidades biolóxicas do neno son as que se definen, nun principio, os ritmos e frecuencias precisas para a organización temporal neste nivel.

Para a organización do tempo débese evitar a excesiva división do mesmo, e tamén a rixidez. Os períodos de actividade, descanso, xogo, comida ou hixiene deben ser previstos, aínda que é igualmente importante asegurar certa flexibilidade que permita respectar o ritmo individual de cada neno.

Algúns aspectos que se terán que considerar a hora de confeccionar o horario, son:

- Relación entre os períodos de actividade, almorzos e descanso.

- Alternancias entre o xogo interior e exterior.

- Alternancia entre xogo libre e actividade escolar.

- Sucesión de actividades colectivas e individuais.

- Cambio dunha actividade a outra, xa que todas requiren unha preparación e unha finalización.

RUTINAS DIARIAS

Partindo do feito de que para os nenos o tempo está relacionado coa actividade, o establecemento das rutinas convertese en preciso. Permitirá aos nenos diferenciar os distintos momentos do día, o que lles proporcionará seguridade e equilibrio, xa que poden prever o que vai acontecer, e axudaralle na constitución progresiva do concepto de “tempo”.

CONTROL DE ESFÍNTERES

Controlar os esfínteres, significa ser capaz de manexar por vontade os músculos que reteñen ou liberan os ouriños e os excrementos.

Este é un paso de grande importancia para o desenrolo mental, emocional e social do neno.

Antes de comezar este control, deben darse os factores esenciais.

O neno debe estar maduro, e dicir, debe ter a coordinación muscular precisa que lle permitirá contraer e distender os músculos intestinais e da vexiga por vontade no momento e sitio apropiados.

O neno debe ser capaz de comprender o que se pretende de el, e amosar interese en querer conseguilo.

¿Cando está preparado o neno para comezar este proceso?

Coma cada neno madura a un ritmo diferente, non podemos falar dunha idade exacta para quitar o cueiro, pero a maioría están listos arredor dos 2 anos.

Despois do ano e medio,algúns nenos poden comezar a darse conta de cando teñen sucio o cueiro, e comezan a ter o seu primeiro contacto co ouriñal, sendo estas pautas o inicio no control de esfínteres.

 O PAPEL DOS PAIS

Debe ser considerada imprescindible a comunicación cos pais, tanto para a decisión de comezar co proceso coma para os pasos que se sigan durante o tempo que dure o mesmo. Isto facilitará que o neno afiance o hábito.

A participación dos pais radica en dar continuidade na casa as pautas conxuntas que se decidiron co docente, e que este leva na aula.

RELACIÓN FAMILIA-ESCOLA

A familia representa o primeiro contexto social onde se desenrola o neno, por isto considérase o pilar básico de educación e socialización. Pero debemos ter en conta ca escola comparte estas funcións, constituíndo xunto coa familia os contextos educativos que máis van a influír nos nenos, polo que resulta obvio que entre ambos deba existir unha boa comunicación.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Ainda que pola idade dos nenos que teremos na aula poderíase considerar que o tratamento destes temas pode ser complexo, debemos salientar a existencia de valores que se formarán dende os primeiros anos para acadar a súa interiorización e continuidade.

O mellor xeito de traballalos é impregnando as experiencias que fan os nenos, e incluso creando situación que obriguen a súa resposta en colaboración, respecto a natureza, da non violencia, etc.

De xeito concreto, este proxecto traballa habilidades sociais e a autonomía persoal en cada unha das unidades.

EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA

Os obxectivos relacionados coa Educación para a convivencia, fan referencia e agrúpanse en catro eixes principais:

- O concepto de si mesmo. Relacionado co desenrolo da personalidade e a autoestima no neno, aspectos que neste nivel estarán moi ligados a valoración positiva ou negativa que reciba das persoas do seu ámbito. Con afecto e comprensión axudaremos aos nenos a coñecer as súas posibilidades e limitacións, superar as pequenas frustracións, asumir pequenas responsabilidades axustadas a súa idade, etc.

- A convivencia. A escola infantil dará novas oportunidades ao neno para as relacións sociais, que ata o momento estaban limitadas ao ámbito familiar e moi vinculadas a si mesmo. Este paso non lle resultará doado, pois encontrarase con normas que deberá ir asumindo progresivamente, unidas ao respecto aos demais, a compartir, á participación no grupo, á convivencia,...

- Respecto á diversidade. En calquera momento e actividade na escola inculcaremos aos nenos, co noso exemplo, o respecto e a tolerancia cara aos demais, evitando a discriminación por calquera motivo.

- Os conflitos. Non querer compartir ou tratar de se apropiar dun xoguete ou obxecto, unido ao egocentrismo propio desta idade, son a fonte de conflitos máis común neste nivel. Ensinamos aos nenos coma solventar situacións conflitivas de xeito pacífico, potenciando o diálogo e outros xeitos de expresión co fin de chegar á solución do problema.

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E A DIVERSIDADE CULTURAL

Nun principio os nenos reproducen accións e comportamentos propios de un e outro sexo, e será pouco a pouco cando comezarán a cuestionarse a pertenza a un ou outro grupo sexual. Esta identificación basearase principalmente na observación e imitación dos modelos adultos e en coma estes modelos actúen ante determinadas accións doutros nenos, orientando mediante as súas aprobacións ou desaprobacións deses comportamentos.

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE

Debemos considerar a saúde coma un estado de benestar xeral físico, psíquico e social. Deste xeito, unha boa Educación para a Saúde tratará de desenvolver hábitos e costumes sans que teñan coma consecuencia unha boa calidade de vida, e rexeitará as pautas de comportamento que non conducen a ela.

O noso eido de actuación neste nivel centraráse nos aspectos de alimentación e nutrición, educación sexual, actividade física, prevención de accidentes, educación vial, coidados persoais e saúde mental.

EDUCACIÓN PARA A O RESPECTO AO MEDIO NATURISTA

Os primeiros aprendizaxes dos máis pequenos están ligados á exploración e coñecemento do seu ámbito inmediato. A familia e a escola poden orientar ao neno dende este primeiro acercamento ao ámbito, para que desenrole dende un principio actitudes de respecto, coidado, valoración e modos de actuación a favor do medio.

As actividades para o traballo dos contidos de Educación para o respecto ao ámbito natural deberán potenciar o contacto directo co ámbito, cando sexa posible, aínda que non sempre suporá saír da aula ou do centro, pois tamén podemos levar alí elementos do ámbito coma unha planta, un animaliño ou un obxecto concreto que nos interese, ou a través de imaxes, persoas (xardineiro, barrendeiro,...) contos, etc.

O obxectivo principal é por ao neno en contacto co seu ámbito e coñeza as características máis relevantes dalgúns elementos que o configuran e que aprenda a valoralo e respectalo, implicándose no seu coidado.

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

Cos nenos tan pequenos o tratamento deste tema basearémolo en actitudes coma o coidado do xoguete e materiais, arranxo de aqueles que se avariasen ou a elaboración de xoguetes con materiais de desfeito, por parte do educador, para facer comprender aos nenos a necesidade do seu coidado e non malgastar mercando xoguetes continuamente.

Terase en conta a estreita relación cos outros temas, coma a Educación para a saúde (consumo moderado de doces) e a Educación para o respecto ao ámbito (non malgastar auga).

Debemos salientar o papel dos adultos respecto a estes temas, pois son eles os que con algún dos seus comportamentos poden fomentar ou non as actitudes consumistas.

INTELIXENCIAS MÚLTIPLES

Dende o inicio da psicoloxía considerouse que a intelixencia é un factor medible, innato e variable. Os testes psicométricos valoraban exclusivamente as capacidades lingüísticas e de razoamento lóxico, xa que eran estas habilidades as que unicamente se valoraban e eran importantes na escola, considerando aos máis intelixentes coma aqueles aos que se lle daba ben a lingua e as matemáticas.

Nos anos oitenta iníciase unha nova visión no xeito de entender e estudar a intelixencia. Psicólogos coma Howard Bardner e os seus colaboradores, definiron a intelixencia coma a capacidade para solventar problemas. Esta concepción da intelixencia, inclúe que:

- É variable, e dicir, cambia e desenrolase en función das experiencias que o individuo vai adquirindo.

- É o resultado da interacción continua entre factores biolóxicos e medioambientais.

- É educable, pódese desenrolar.

Gadner entende a intelixencia coma un conxunto de habilidades ou capacidades cognitivas ás que denominou “intelixencias”, de ahí o nome de “teoría das intelixencias múltiples”. Esta teoría aposta por un novo modelo de ensinar e aprender centrado no alumno e no desenrolo das diferentes habilidades e estratexias mentais. Definiu oito clases de intelixencias:

- Lingüística.

- Musical.

- Cinético-corporal

- Lóxico-matemática.

- Espacial

- Interpersoal

- Intrapersoal

- Naturista.

No proxecto Colorín ( Dimensión Nubaris ) téñense en conta a existencia probada da diversidade de capacidades e estilos cognitivos, que están influenciados por numerosos factores (biolóxicos sociais, materiais, persoais, etc)

Localización

Pacífico Rodriguez, 6. CP: 36780, A Guarda, (Pontevedra)


Como chegar en transporte público:
Bus: Empresa ATSA (Vigo - A Guarda)

Contacta con nós

Contacta e solventa as dúbidas que teñas.

  •  telefono 986 61 09 75 / (Fax) 986 61 09 03
  • mail icono 8727 96Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.